10/08/2017
حسن حاتم المذكور
542 جار بینراوە

كورديل فيلى و دردسرى بان رفيل دويايين

مويسى كورديل فيلى جوير مويسى مردميل تر نيه، بيجگه حجم كارسات له‌ همان وخت يتيميگيشه‌ بى سرپرش و نيش نتوه‌ يادى كيد نيش مزو، ييش له‌ وختيگ قوربانى له‌ تواناى خويان زيااتر دانه‌ و كيشيان ئوسه‌ ئنتمايان ئرا عراق و پيوندييان و نيشتمان گوارترين و مهمترينه‌ و ييش سبب كيشگيانه‌.

عراق داخداره‌ لو زخمه‌ كه‌ ئنجام مينتيانه‌و نيشتمانيش شرمزاره‌ ئرا ئوگ وفا نياشت ئرايان، ئنجا ئگر مناى دسڵات پيس عفلقيل نكرديايم، ئى عوز سێ حكومت چس كه‌ حزبيل تايفه‌ و نتويل و كسيليگ جلوگر برناميلى بوين و له‌ تصريحيليان باس له‌ مسلى نيشتمانى و ئنسانى و ديموكراسى كرديان و تمسيل مللت كردن وه‌ بى ئوگ دس بننه‌ بان ئو زخميل خويناويه‌ وه‌ دريژايى زياتر له‌ 37 ساڵ خوين چوڕانياگ يا نوڕستينگ ئراى لور ئوگ كميگ له‌ ژانى كمو بووگ.

له‌ وڵات خويان كووچ كرديان و ماڵ و موڵكيان هيشتنه‌ جى و لوانيش ئزيزتر دويت و كوڕيليان، كه‌ هر خيزانيگ نيمى ئنداميلى يا سێكوتيان له‌ دسدا و للاين خراوكاريل ئى نيشتمانه‌ كارسات دڕندانه‌ وه‌ سريان هاوريا له‌ جامعه‌ و وازيگا و روزه‌ و باوش داڵگيل.

ئويش وه‌ جووريگ كه‌ وژدان ئنسانى له‌ دمار له‌ ناو چى و وه‌ شيوازيگ وحشيانه‌ كه‌ هزارام كس لليان كفتنه‌ ناونى كوشتن و دركردن و داڵگ و خويشگ و هوسر و ميمگيليگ ئرا خم و دردسرى مندنه‌ و وه‌ ئزرت ديدن ئوانگ له‌ باوشيان رفيان و باوگيليش چويليان روێ ورو ئاسمان عراق كردنه‌ ئرا هوال و فرج درووكانييش كه‌ هرچنى ئزيزيليان بى سر و شوون له‌ خاكيل عراق ول رووحيليگ حنيت و چوڕييگ ئرا زانستن چارنويسيان هيمان ها تمايان.

كرد فيلى تويش نخوشى برزبوين زغت نيشتمانى هاتنه‌، ئنجا له‌ خباتكردن مردمى ئوان يكمين كسيليگ بوينه‌ و له‌ كيشيل چينايتييش يكمين شهيد بوينه‌ ئرا ورگرى له‌ه‌ هق فقيريل و له‌ روى وه‌ روێ بوينوى وفاى نيشتمانى ئنسانييش كوشياگ و زخمدار داشتن له‌ پشت پرچم شوورش 14ى تموز و سركرده‌ نيشتمانيگى و له‌ ميدانيل كيشى كورديش خوين لبان خاكك كردستان رشانن و لور كمحال عرب باشوور و ناوراس عراقيش تقاليد كربلايى داشتن ئه‌را باوه‌ گورايان ئيمام حسێن سڵام خودا للى جوير فيداكارى و قوربانى وه‌ خاتر هق و دادگرى و له‌ جبهى فكر و مايفتيش مقاتل بوينه‌ وه‌ خاتر ئازادى كليمه‌ و ئازادكردنن رووشنهويرى نيشتمانى.

عراق هيمان ناڵنيد ئرا لدسداين پيكهاتيگ كه‌ جوانيگى ه‌بى ئامادبوينى تمام نيود و نيشتمانيش پڕ ژانه‌ ئرا گومبوين ئزيزيليگ له‌ روڵه‌يلى له‌ گوشى غوربت كه‌ ئومديان قه‌ره‌بالغى خستسه‌ دروازيل نيشتمان ئزيز و حرس كوسن تازيش پيشوازى له‌ هاتنيان نيكن و ميل وازكردن قاپى ئرايان نيرن له‌ ترس هاتن گردگيچان نيشتمانى له‌ جادى عراقى.

كى قاپى نيشتمان ئرا كورديل فيلى واز بكيد و كى له‌ ئاهنگ وفادارى چه‌وڕيان كيد و كى خاتريان دي و زاكريان پاكو كيد له‌ ژان مويسى و كى فايل دردسريان له‌ گوشى فراموشكردن پاكو كيد لبان رفى دويايين برزيو كيد و خيدى ئمانتيگ پيرووز له‌ باوش گرم نيشتمان؟

شرفه‌ ئرام ناسنامى ئوان وپيم بدريد، وان هق داشتن ناسنامه‌ى ئنتماى راسكانى ئرا نيشتمان ديرن و نبايد چوڕى بكن وه‌ تايوت ئوانگ له‌ ڕى كاريل تزويركردن رسينوه‌ نيشتمانگيان، ئويش لور ئوگ عراق بايده‌ بان هقيقت خوى و كسايتى نيشتمانى وه‌ راسى دربكفيد وه‌ هاتنوه‌ و ئنسافكردن كورديل فيلى.

ييش خواستيگه‌و قابل دوياخستن و له‌ هويروبردن نيه‌، محكيگه‌ ئرا هر كسيگ ئنتما ئرا روڵيل عراق خوازيد.
حسن حاتم المذكور

Copyright © 2017 Eshraqtv all rights reserved Created by AVESTA GROUP